Disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van de Bibliotheek Schiedam alsmede op of via deze website ter beschikking gestelde informatie.

Informatie en aansprakelijkheid

De website van de Bibliotheek Schiedam wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de Bibliotheek Schiedam niet garanderen dat de website en de daarop gepubliceerde informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. De Bibliotheek Schiedam kan er niet voor instaan dat de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Rechthebbenden op auteursrechtelijk beschermde werken die menen dat de Bibliotheek Schiedam mogelijk inbreuk maakt op hun rechten, worden uitgenodigd om hierover contact op te nemen met info@debibliotheekschiedam.nl

De Bibliotheek Schiedam is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Bibliotheek Schiedam.

Met jouw toestemming worden tijdens activiteiten van de Bibliotheek Schiedam regelmatig foto’s gemaakt voor plaatsing op de website. Je hebt ten alle tijden het recht deze toestemming in te trekken via info@debibliotheekschiedam.nl

Informatie aan derden

De op deze website geplaatste informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. De Bibliotheek Schiedam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De Bibliotheek Schiedam is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de informatie berusten bij de Bibliotheek Schiedam of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op de website of in de informatie, mag je de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bibliotheek Schiedam.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

De Bibliotheek Schiedam behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in oktober 2019.